Regulamin

Sklep internetowy działający pod adresem wangielskimstylu.pl, prowadzony jest przez: EM4U - Everything Made for You - Robert Baryła z siedzibą w Warszawie przy ulicy Południowej 30/30 lok. 2, nr NIP 539-107-13-36, REGON 141346597.

 

Słownik pojęć:

 • Sklep - sklep internetowy działający pod adresem wangielskimstylu.pl, sprzedający towar za pośrednictwem Internetu.
 • Dni robocze - wszystkie dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 • Czas realizacji zamówienia - czas w jakim Sklep skompletuje zamówienie i przekaże je przewoźnikowi realizującemu wybraną przez Klienta formę dostawy.
 • Klient - osoba fizyczna lub prawna dokonująca zakupów w Sklepie.
  1. Przyjmowanie i realizacja zamówień
   1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.
   2. Klientem Sklepu może być osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych oraz osoba prawna.
   3. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez strony internetowe wangielskimstylu.pl 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę.
   4. Klient, przesyłając do Sklepu zamówienie, składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych towarów ze Sklepem. Wysłane przez Sklep potwierdzenie przyjęcia zamówienia na podany przez Klienta adres e-mail stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty zawarcia umowy sprzedaży, o której mowa powyżej.
   5. Sklep ma prawo zwrócić się do Klienta z prośbą o potwierdzenie zamówienia.
   6. W celu złożenia zamówienia Klient musi dokonać:
    1. wyboru zamawianych towarów, będących przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „kupuję” (lub równoznaczny)
    2. wyboru sposobu dostawy oraz adresu dostawy,
    3. wyboru sposobu płatności.
   7. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem w magazynie, u dostawców Sklepu lub z innych przyczyn uniemożliwiających realizację zamówienia w czasie przewidzianym w tym zamówieniu (np. opóźnienie dostaw przez dostawców Sklepu), Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji. Klient ma następujące możliwości:
    1. częściowej realizacji - wybór przez Klienta tej możliwości powoduje zrealizowanie zamówienia dotyczącego wyłącznie dostępnych towarów i jego anulowania w pozostałym zakresie,
    2. anulowania całości zamówienia - wybór przez Klienta tej możliwości powoduje zwolnienie Sklepu z obowiązku realizacji zamówienia.
    Jeśli Klient dokonał zapłaty za towar - Sklep zwróci należność za niezrealizowaną część zamówienia zgodnie z procedurą opisaną w Dziale VII Zwrot należności Klientom. Nadpłaty.
   8. W przypadku niedostępności towaru w magazynie, u dostawców Sklepu lub z innych przyczyn i braku możliwości realizacji zamówienia Klienta, Sklep poinformuje o tym Klienta najpóźniej w terminie 30 (trzydziestu) dni licząc od daty zawarcia umowy. Jeśli Klient dokonał zapłaty za towar, zwrot należności nastąpi, zgodnie z procedurą opisaną w Dziale VII Zwrot należności Klientom. Nadpłaty.
  2. Ceny towarów.
   1. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu:
    1. podawane są w złotych polskich,
    2. zawierają podatek VAT,
    3. nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia produktu do Klienta, od wartości oraz wielkości zamówienia i podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Klienta. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena produktów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest w koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta.
   2. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
   3. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.
   4. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób. Aktualna tabela zawierająca informacje o kosztach dostawy dostępna jest na stronach "zasady zakupów" w sekcji "Koszt dostawy".
   5. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
  3. Czas realizacji zamówienia.
   1. Czas realizacji zamówienia jest to czas, który upływa od przyjęcia zamówienia do realizacji do momentu przekazania paczki ze Sklepu do przewoźnika realizującego dostawę, uwzględniane są tylko dni robocze. Szczegółowe informacje na temat czasów dostawy dostępne są na stronach "zasady zakupów" w sekcji "Dostępność produktów". Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji jest wysyłane w chwili skompletowania całego zamówienia. Termin wysyłki paczki określany jest na podstawie towaru o najdłuższym czasie realizacji.
   2. Na terytorium Polski i Unii Europejskiej zamówienie może być dostarczone na adres wskazany przez Klienta, według wyboru Klienta:
    1. za pomocą Poczty Polskiej,
    2. za pomocą firmy kurierskiej.
   3. Klient, odbierając przesyłkę z zamówieniem, powinien sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania należy, w obecności kuriera lub pracownika poczty, sporządzić protokół szkody. Protokół szkody przesłany do Sklepu wraz z reklamacją ułatwi jej rozpatrzenie.
  4. Formy płatności. Rozpoczęcie realizacji zamówienia.
   1. Klient może wybrać następujące formy płatności:
    1. płatność przy odbiorze. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po zakończeniu procesu składania zamówienia,
    2. przelew bankowy,
     1. numer konta bankowego na który należy dokonać płatności:
      72 1140 2017 0000 4602 0777 7685,
     2. właścicielem konta jest EM4U - Everything Made for You - Robert Baryła,
     3. w tytule przelewu należy podać numer zamówienia. W przypadku braku numeru zamówienia w tytule przelewu, taki przelew może zostać zwrócony do Klienta zgodnie z procedurą opisaną w Dziale VII Zwrot należności Klientom. Nadpłaty.
     4. Czas oczekiwania na realizację przelewu wynosi do 7 dni roboczych.
     5. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po wpłynięciu wpłaty na konto Sklepu.
    3. system płatności elektronicznej PayPal. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności.
   2. Dla zamówień z dostawą poza granicami Polski, płatność przy odbiorze nie jest dostępna.
   3. Sklep zastrzega sobie prawo do wyłączenia formy płatności "płatność przy odbiorze" Klientowi, który nie odbierze dwóch kolejno zrealizowanych zamówień płatnych przy odbiorze, bez względu na formę dostawy. Przywrócenie formy dokonania zapłaty "płatność przy odbiorze" dla danego Klienta następuje po złożeniu i odebraniu kolejnego zamówienia opłaconego w inny sposób niż "przy odbiorze".
  5. Reklamacje.
   1. Jeżeli otrzymany towar jest wadliwy, Klient może skorzystać z uprawnień przysługujących mu od sprzedawcy z tytułu niezgodności towaru z umową.
   2. W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Sklepie. Uprawnienie to przysługuje w ciągu 2 (dwóch) lat od daty doręczenia towaru, pod warunkiem zawiadomienia Sklepu o niezgodności w ciągu 2 (dwóch) miesięcy od daty jej wykrycia. W takim przypadku Klient powinien odesłać towar przesyłką pocztową ekonomiczną na adres Sklepu:
    EM4U - Everything Made for You - Robert Baryła
    ul. Południowa 30/30 lok. 2
    04-789 Warszawa
    Do odsyłanego towaru Klient powinien dołączyć dowód zakupu w Sklepie reklamowanego towaru oraz dokument z opisem reklamacji, co ułatwi rozpatrzenie reklamacji.
   3. Sklep, najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu. W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy. Jeśli nie będzie to możliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru), Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu inne, dostępne w Sklepie towary do wyboru. W przypadku uznania reklamacji Sklep dokonuje zwrotu należności zgodnie z zasadami opisanymi w Dziale VII Zwrot należności Klientom. Nadpłaty.
  6. Prawo odstąpienia od umowy.
   1. Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 (czternastu) dni od daty odebrania przesyłki. W celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy Konsument może skorzystać z formularza zwrotu towaru i powinien złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy wysyłając w/w wypełnione oświadczenie na adres Sklepu.
   2. W przypadku odstąpienia od umowy stosownie do ust. 1 powyżej, Sklep zwróci Klientowi wpłaconą przez niego kwotę, a Klient dokona zwrotu towaru na swój koszt, w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, tj. Klient powinien postępować z towarem mając na uwadze, konieczność jego ewentualnego, późniejszego zwrotu.
   3. Zwracany towar należy odesłać najpóźniej w ciągu 14 dni od odstąpienia od umowy. Do zwracanego towaru Klient powinien dołączyć dowód nabycia towaru w Sklepie oraz oświadczenie o zwrocie.
    Przesyłka powinna być skierowana na adres:
    EM4U - Everything Made for You - Robert Baryła
    ul. Południowa 30/30 lok. 2
    04-789 Warszawa
  7. Zwrot należności Klientom. Nadpłaty.
   1. W każdym przypadku zaistnienia okoliczności zobowiązujących Sklep do zwrotu należności wpłaconych przez Klienta na konto Sklepu, zwrot ten następuje niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych.
   2. W przypadku płatności przelewem tradycyjnym lub gdy z przyczyn niezależnych od Sklepu identyfikacja rachunku bankowego, z którego nastąpiła płatność jest niemożliwa, zwrot nastąpi po otrzymaniu od Klienta dyspozycji wraz z poprawnym numerem rachunku. Dyspozycja przekazywana jest do Sklepu za pośrednictwem formularza kontaktu na stronach "Kontakt", bądź za pomocą poczty elektronicznej. Sklep zastrzega sobie prawo do zweryfikowania tożsamości Klienta składającego polecenie zwrotu.
   3. W wypadku podania błędnych danych dotyczących Klienta, uniemożliwiających dokonanie przelewu zwracanej kwoty bądź przesłania jej przekazem pocztowym, Sklep wezwie Klienta do wskazania prawidłowych danych umożliwiających dokonanie przelewu.
  8. Dane osobowe.
   1. Składając zamówienie w Sklepie, Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Sklepu oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez Sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
   2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
   3. Klienci Sklepu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia.
  9. Postanowienia końcowe.
   1. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a EM4U - Everything Made for You - Robert Baryła.
   2. Towary prezentowane na stronach www Sklepu internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Informacja o towarach zamieszczona na stronach www oznacza, że towary są dostępne w magazynie Sklepu lub u jego dostawców.
   3. Ewentualne spory pomiędzy Klientem a Sklepem, zostaną poddane rozstrzygnięciu sądu właściwego zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 roku (Dz. U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.).
   4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r., poz.1176, z późn. zm. ) oraz przepisy Ustawy o ochronie niektórych praw Konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22 z 2000r. ,poz.271 z późn. zm.)
   5. Niniejszy Regulamin został opublikowany w dniu 24.12.2014 r.
  10. Newsletter.
    1. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, w tym informacji handlowych drogą elektroniczną, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym lub w terminie późniejszym. W przypadku wyrażenia takiej zgody, Klient otrzymywać będzie na podany przez siebie adres poczty elektronicznej biuletyn informacyjny (Newsletter) Sklepu.
    2. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newslettera samodzielnie, poprzez odznaczenie stosownego pola w Newsletterze lub telefonicznie.
  11. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR
  12. ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR
 • Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 • Klient będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

  Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).

 • Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

 • Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod adresem email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 889 866.

 • Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
Twój koszyk jest pusty

Płatności

Akceptujemy płatności przelewem oraz Pay Pal.

Metody wysyłki

Przesyłki wysyłamy za pośrednictwem kuriera DPD lub Poczty Polskiej

Napisz do nas

Jeśli mają Państwo pytania zapraszamy do kontaktu z nami.

International delivery

We now deliver to 20 international destinations!
P&P about 15 Euro.

 

Copyright © 2012 EM4U Wszelkie prawa zastrzeżone.